Licytacja L-344-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-344-2009 - zuber

Dane zamawiającego

Lukasz, SSGW
ddd 12 m. 12
12-111, wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

zuber

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-30 09:36:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zuber

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

zuber

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zuber

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-30 09:36:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zuber

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

zuber

VIII. Termin związania ofertą

zuber.

IX. Termin wykonania zamówienia

zuber.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zuber

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

zuber

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

zuber

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

zuber

Informacje o wadium:

zuber

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-30 09:36:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 45 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła