Licytacja L-345-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-345-2009 - Licytacja testowa 1

Dane zamawiającego

Mirosław Wolak, BIW KONCEPT
Racławicka 56
30-017, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-02 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1000 komputerów

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

qwqw

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

qwqw

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-02 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asa

VIII. Termin związania ofertą

asas.

IX. Termin wykonania zamówienia

asas.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ass

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

asas

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

asas

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

asas

Informacje o wadium:

asas

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-02 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-02 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-02 10:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła