Licytacja L-346-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-346-2009 - długopisy

Dane zamawiającego

Grzegorz, OOOOOOO
wiertnicza 4 m. 2
02-975, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

uibunuununununun/iubuibub

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-28 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Termin wykonania całości przedmiotu umowy wynosi 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej musi zarejestrować się w systemie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej https://licytacje.uzp.gov.pl/user/new zgodnie z podanymi tam zasadami. 2. Rejestracja, o której mowa w pkt 1 musi zostać dokonana przed przekazaniem Zamawiającemu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu pisemną informację o swoim loginie. 4. Wymagania techniczne stawiane urządzeniom Wykonawcy mającym posłużyć do uczestniczenia w licytacji elektronicznej: 8.4.1.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, 8.4.1.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

wjwnnwwnwjnwwnwiwnwwnwuuw

IV. Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-20 12:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

iuaiuansuanasunauasbBbJBsSB

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

UINAUJANNANANANAX ZX JJ NAA NAIAUIAUIAAAINANINAUANAUNAAUN

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

7 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

IUANAUBANAUHBANUABABNAUABNAUANAUNAU

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

uihbubnunUNunUuNUxnubnxuxunbsusnusn

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-20 12:00:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-10-28 12:00:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-10-28 13:00:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-28 14:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-28 12:10:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła