Licytacja L-35-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-35-2010 - artykuły biurowe

I. Dane zamawiającego

Nazwa: barbarap5, pks
Adres pocztowy: Żabia 40 m. -
Miejscowość: Ostroweic Św, Kod pocztowy: 27-400
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-27 12:05:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
artykuły biurowe
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest - Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu - określone w załączniku nr 5 do SIWZ. 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości. 2. Okres ważności wszystkich dostarczonych artykułów powinien wynosić minimum 12 m-cy od dnia dostawy. 3. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w ofercie regenerowanych wkładów drukujących, tj. takich które wytworzono przez samo uzupełnienie środka drukującego lub z pominięciem procesu produkcyjnego. 4. Podane w załączniku nr 5 do SIWZ ilości materiałów biurowych i eksploatacyjnych stanowią szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zakupić w okresie umowy. Zamawiający oświadcza, że bezwarunkowo zakupi 80% przedmiotu zamówienia, natomiast 20% warunkowo w zależności od zapotrzebowania. Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z niezrealizowaniem umowy w ilościach w niej zawartych. 5. Szczegółowa ilość zamówionych materiałów biurowych i eksploatacyjnych będzie określona każdorazowo zamówieniami jednostkowymi Zamawiającego. 6. Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego, tzn. innego niż podany w załączniku nr 5 do SIWZ, pod warunkiem że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, jak produkt oryginalny. Przez produkty równoważne rozumie się zamienniki charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, w których mają być użytkowane jako materiały eksploatacyjne, a także posiadające nie gorsze niż produkt oryginalny parametry w zakresie jakości wydruku i wydajności. W razie przedstawienia produktu równoważnego należy wpisać jego określenie w tabelce formularza cenowego obok określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ artykuły powinny odpowiadać wymaganiom tam określonym i posiadać cechy pierwotnego opakowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Zamawiający może żądać próbek w celu oceny jakości przedstawionych w ofercie produktów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
29.03.2010

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mpk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

office 2007

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

5.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-22 12:06:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ul. Kolejowa 2

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:05:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-27 12:05:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

dostawa w dniu zamówienia, płatność 14 dni od wystawienia faktury

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła