Licytacja L-350-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-350-2009 - test

Dane zamawiającego

asd, asd
asd asd m. asd
00-000, asd

Numer ogłoszenia w BZP:

asfasdf

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-14 16:55:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

t

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asdf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

adsf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 asd

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-14 16:51:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asdf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

adsf

VIII. Termin związania ofertą

asdf.

IX. Termin wykonania zamówienia

asdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

adf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

asdf

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

asdf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

adsf

Informacje o wadium:

asdf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-14 16:51:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-15 16:51:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-14 16:52:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła