Licytacja L-352-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-352-2009 - Dostawa kredek

Dane zamawiającego

Waldek, Test
ul nr
00-950, wawa

Numer ogłoszenia w BZP:

AAAAAAAAAAAAA

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-16 11:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

chcę dużo kredek

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wymagania

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sposób postępowania

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-16 11:02:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

info

VIII. Termin związania ofertą

100 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

100 tyś

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

projekt umowy dostępny na stronie www

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dodatkowe ingfo

Informacje o wadium:

chcę dużo wadium na wszelki wypadek

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-16 11:02:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-16 15:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-16 11:11:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła