Licytacja L-353-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-353-2009 - zakup farbek

Dane zamawiającego

Waldek, Test
ul nr
00-950, wawa

Numer ogłoszenia w BZP:

nuer BZP 1111111111

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-16 11:20:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

przedmiot

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

asdf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asef

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-16 11:16:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

asd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asds

VIII. Termin związania ofertą

asdasd.

IX. Termin wykonania zamówienia

dsfdsf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dsfdsfdsf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dsfdsfds

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

aererew

Informacje o wadium:

asaesdr

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-16 11:16:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-16 11:40:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-16 11:20:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła