Licytacja L-355-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-355-2009 - l-1231-23

Dane zamawiającego

robert, robert
k k m. 4
60-761, k

Numer ogłoszenia w BZP:

1234

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-22 10:10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1234

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

qwe

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

qwe

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-22 10:05:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

qwe

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

qwe

VIII. Termin związania ofertą

10dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12m.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

a.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

brak

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-22 10:05:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-10-22 10:16:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-22 10:07:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła