Licytacja L-357-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-357-2009 - sdsd

Dane zamawiającego

ejac, aaa
aaa 11
11-111, aaa

Numer ogłoszenia w BZP:

dfdfd

Termin otwarcia licytacji:

2009-10-30 18:19:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

sdsd

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

dcdc

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dcdcd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-10-06 18:20:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

eefefdfd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dfdfdfdfdf

VIII. Termin związania ofertą

dfdf.

IX. Termin wykonania zamówienia

dfdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dfd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

dfdfdf

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dfd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dfd

Informacje o wadium:

dfdf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-10-06 18:20:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 13 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-10-22 18:20:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła