Licytacja L-359-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-359-2009 - aaaaaaaaaaa

Dane zamawiającego

Izba Celna w Olsztynie, Izba Celna w Olsztynie
Dworcowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

5647654

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-04 12:41:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zxcvbn

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

kjhkjhkjh

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

jkhkjhkh

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-04 11:51:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

hjjhjjh

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

gfhgfjhf

VIII. Termin związania ofertą

60.

IX. Termin wykonania zamówienia

dsflja.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dsfdsf

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

wwwwwwwwwwwww

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dsfsadfsdfasf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dsfsf

Informacje o wadium:

-

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-04 11:51:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-04 11:45:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła