Licytacja L-36-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-36-2010 - promocja projektu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: justyna.zielonka, justyna.zielonka
Adres pocztowy: cisów 38
Miejscowość: Daleszyce, Kod pocztowy: 26-021
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-11 21:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
promocja projektu
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. wielkość ogłoszenia 17,8 cm x 14,3 cm (wymiary ogłoszenia moga ulec korekcie) 2. ogłoszenie nalezy w dwóch terminach w prasie lokalnej w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, 3. termin I publikacji - pierwszy piątek po podpisaniu umowu, termin II publikacji piatek w okresie luty - marzec 2010, 4. ogłoszenia mają sie ukazać na stronie trzeciej redakcyjnej z wyłączeniem dodatków
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.34.22.00-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
termin I publikacji - pierwszy piątek po podpisaniu umowu, termin II publikacji piatek w okresie luty - marzec 2010,

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oferta zostanie uznan za spełniajaca warunki jeżeli będzie: zgodna w kwestii spoosbu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunkow zamowienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ; zlozona w wwyznaczonym terminie skladania ofert.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu skladania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

justa_zet@wp.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

komputer

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nie dotyczy

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-10 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

justa_zet@wp.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-11 21:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-12 00:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

nie przewiduje

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła