Licytacja L-360-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-360-2009 - qqqqqqqqqqqqqq

Dane zamawiającego

Izba Celna w Olsztynie, Izba Celna w Olsztynie
Dworcowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

1456554

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-06 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

sdfghbgdfcvh

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sdfghjk

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zxcvbnmv

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-05 10:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dfghjk

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asdfghj

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

trh.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

sdfghj

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

wwwwwwww

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ghncvbnjfdfhj

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sdfghjkl

Informacje o wadium:

-

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-05 10:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-05 12:27:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła