Licytacja L-361-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-361-2009 - Papier

Dane zamawiającego

FR, Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

1000

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

papier czerpany A-4

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ffff

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-17 15:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ssss

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sssss

VIII. Termin związania ofertą

ssss.

IX. Termin wykonania zamówienia

14.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ssss

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ssss

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ssssss

Informacje o wadium:

ssss

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-17 15:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła