Licytacja L-363-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-363-2009 - bkl,bl.

Dane zamawiającego

Magda Krawczyk, Izba Celna
Krańcowa 10
61-201, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

vbsvb zs

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-11 00:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

vbk bn

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

bvhjkjh

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

fndf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-10 13:03:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

bsdgbf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

bgdbsgd

VIII. Termin związania ofertą

gbsgf.

IX. Termin wykonania zamówienia

gbsg.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

gsgbhs

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

sgfb

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

bdsa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

bsgg

Informacje o wadium:

fgbs

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-10 13:03:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-11 13:02:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła