Licytacja L-366-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-366-2009 - papier

Dane zamawiającego

Ania, A
1 1 m. 1
45-077, 1

Numer ogłoszenia w BZP:

101010

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-30 09:11:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz papieru kserograficznego

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

mmmm

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

mmm

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-19 09:13:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

mmm

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aaa

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

--

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

wwww

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ddd

Informacje o wadium:

nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-19 09:13:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-30 09:11:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-18 09:25:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła