Licytacja L-367-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-367-2009 - dostawa samochodu - szt. 2

Dane zamawiającego

Gmina Miasto Lublin ZB, Gmina Miasto Lublin ZB
Pl. Litewski 1
20-080, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

777

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-26 14:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje: Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia samochodu oraz minimalne bądź dopuszczalne parametry eksploatacyjno- techniczne: 1.SILNIK: - moc maksymalna - norma DIN - minimum 85 KM, - rodzaj paliwa - olej napędowy. 2 SKRZYNIA BIEGÓW: - mechaniczna (manualna) - minimum 5-cio stopniowa. 3. UKŁAD KIEROWNICZY: - przekładnia kierownicza ze wspomaganiem. 4. ZUŻYCIE PALIWA: - cykl miejski ( wg norm UE) - do 7,5 l /100 km, - cykl pozamiejski (wg norm UE) - do 6,0 l /100 km. 5. WYMIARY ZEWNĘTRZNE: - wysokość pojazdu pustego - minimum 1800 mm, - długość - minimum 4210 mm. 6.WYPOSAŻENIE WYMAGANE OBOWIĄZKOWE: - minimum 2 poduszki powietrzne - poduszka powietrzna kierowcy i poduszka powietrzna pasażera, - system ABS, - klimatyzacja, - prawe drzwi boczne odsuwane, przeszklone z szybą uchylną, - szyby boczne uchylne, - klapa tylna przeszklona z wycieraczkami i szybą ogrzewaną, - radio z odtwarzaczem CD, - centralny zamek zdalnie sterowany, - alarm oraz blokada - immobiliser, - pełnowymiarowe koło zapasowe, 7. WYPOSAŻENIE WYMAGANE DODATKOWE - minimum 4 szt. kół zimowych: opony zimowe na felgach stalowych. 8. ROK PRODUKCJI - 2009 r., samochód fabrycznie nowy. 9. HOMOLOGACJA NA SAMOCHÓD OSOBOWY - liczba miejsc: 5 łącznie z kierowcą..

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-23 14:58:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 2.1.Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 2.2.Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Oświadczenia: 1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że wykonawca: 1.1.1.posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.1.2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: a)dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub b)dysponuje potencjałem technicznym oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub c)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, lub d)przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.1.3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.1.4.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty: 1.2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.3.1.Dokumenty wymagane w pkt 1.2.1. winien złożyć każdy wykonawca. 1.3.2.Oświadczenie / oświadczenie i zobowiązanie określone w pkt 1.1. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 1.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Pkt 1.2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio. 1.6.Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 1.7.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym, przez wykonawcę..

VIII. Termin związania ofertą

30 dni .

IX. Termin wykonania zamówienia

24.12.2009 r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa nr …......................................... Zawarta w dniu ........................... 2009 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin, reprezentowaną przez: 1. ................................. 2. ................................. zwaną dalej Zamawiającym a .................................................................................z siedzibą w.................................................. ul..................................................................................................................................................... w imieniu, której występuje: 1. …...................................... 2. …...................................... zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U.07.223.1655, ze zmianami), postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 Przedmiot zamówienia: Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje 2 szt. (dwa) fabrycznie nowe samochody marki........................., model................, wersja ............. , rok produkcji 2009, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy i zwane w dalszej części niniejszej umowy samochodami. § 3 Uzgodnienia dotyczące koloru nadwozia zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. § 4 1. Wydanie samochodów nastąpi w terminie najpóźniej do dnia 24.12.2009 r. w siedzibie Wykonawcy. 2. O przygotowaniu samochodów do wydania Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem odbioru. 3. Wydanie samochodów zostanie poprzedzone sprawdzeniem ich stanu technicznego przeprowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron w siedzibie Wykonawcy, w dniu odbioru samochodów i zostanie potwierdzone protokołem obioru samochodów dla każdego samochodu niezależnie. § 5 1. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochody wraz z: 1) dokumentami dla każdego samochodu niezależnie: wyciąg z homologacji, karta pojazdu, protokół odbioru; 2) wyposażeniem obowiązkowym i dodatkowym dla każdego samochodu niezależnie: gaśnica, podnośnik, klucz do kół, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa komplety kluczyków, koło zapasowe pełnowymiarowe, 4 szt. kół z felgami stalowymi i oponami zimowymi. § 6 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za samochody w kwocie netto ....................... PLN (słownie netto:........................................... PLN), powiększonej o należny podatek VAT – stawka 22%, co stanowi kwotę brutto: …................................... PLN (słownie brutto: ….................... PLN). 2. Faktura VAT musi zawierać cenę netto i cenę brutto dla każdego samochodu niezależnie. 3. Zapłata za samochody nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim dokonaniu czynności określonych w § 4 ust. 3. § 7 1. Zgodnie z danymi zawartymi w kartach gwarancyjnych, które zostaną wystawione i wydane Zamawiającemu w dniu odbioru samochodów, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na zakupione samochody gwarancji na każdy samochód niezależnie: 1) na okres .......miesięcy, na cały samochód; 2) na okres .......miesięcy, na powłokę lakierniczą; 3) na okres .......miesięcy, na perforację nadwozia. § 8 1. Wykonawca wykona całość prac siłami własnymi. lub 1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć następujące prace podwykonawcom ............................................................. ............................................................. 2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 z Podwykonawcą, jest wymagana zgoda Zamawiającego. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. § 9 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w następujących warunkach i wysokościach: 1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1; 2) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1; 3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w następujących warunkach i wysokościach: 1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1. 3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. § 10 Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 11. § 11 1. Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, 2. Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. § 12 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo zażądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy. § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 15 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 1.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: za pomocą telefaksu na nr (081) 466-3001 drogą elektroniczną na e-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych - 20-950 Lublin, Pl. Litewski 1. 1.3.Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1.3.1.W zakresie przedmiotu zamówienia: P. Grzegorz Marciniak – Wydział Organizacji Urzędu Miasta Lublin , ul. Dolna 3-go Maja 5, pokój nr 4, telefon (081) 466-12-30 lu 466-12-31 , 1.3.2.W zakresie procedury: P. Małgorzata Kubiczek – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon (081) 466-30-13.

Informacje o wadium:

Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-23 14:58:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-26 14:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-26 12:47:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła