Licytacja L-368-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-368-2009 - SIP Poznań

Dane zamawiającego

Piotr Frąckowiak, Izba Skarbowa w Poznaniu
Plac Cyryla Ratajskiego 5
61-726, Poznań

Numer ogłoszenia w BZP:

123510-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-24 09:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

system informacji prawnej

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

abc

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

abc

IV. Minimalna wysokość postąpienia

3000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-12 08:08:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

abc

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

abc

VIII. Termin związania ofertą

abc.

IX. Termin wykonania zamówienia

abc.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

abc

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

abc

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-12 08:08:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-24 09:55:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-18 08:11:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła