Licytacja L-370-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-370-2009 - budowa drogi

Dane zamawiającego

regina, Gmina Miejska Koscian
Al. Kościuszki 22 m. 1
64-000, Koscian

Numer ogłoszenia w BZP:

123/09

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-27 09:40:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

budowa drogi z kostki betonowej wraz z odwodnieniem

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

hhhh jj

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zasadnicze

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-26 09:35:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

art.22

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dokumenty

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

31.12.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.koscian.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

w załaczeniu

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie ma

Informacje o wadium:

nie pobieramy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-26 09:35:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-27 09:50:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-26 09:25:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła