Licytacja L-372-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-372-2009 - Dostawa kserokopiarki cyfrowej

Dane zamawiającego

Gmina Miasto Lublin ZB, Gmina Miasto Lublin ZB
Pl. Litewski 1
20-080, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

12121212

Termin otwarcia licytacji:

2009-11-27 08:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie monochromatycznej kserokopiarki cyfrowej formatu A0 wyposażonej w funkcje drukowania oraz skanowania w sieci na potrzeby Urzędu Miasta Lublin. 2.Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i instalację monochromatycznej kserokopiarki cyfrowej formatu A0 wyposażonej w funkcje drukowania oraz skanowania w sieci ze specjalistycznym oprogramowaniem o minimalnych parametrach technicznych i użytkowych opisanych poniżej: -rozdzielczość skanera, kopiowania i drukowania - minimum 600 x 600 dpi; -gramatura papieru - minimum 70-110 g/m2; -gramatura kalki - minimum 90-110 g/m2; -gramatura folii - minimum 75-100 mikronów; -zakres obsługiwanych formatów - od A4 do A0+; -zasilanie - 220/230 V, 50/60Hz; -prędkość kopiowania - minimum 5 stron A1/min.; -prędkość skanowania - minimum 70 mm/s; -zoom - zakres nie mniejszy niż 25%-400% z regulacją co 0,1%; -skanowanie, kopiowanie, drukowanie z możliwością pracy w sieci; -funkcja wielu wydruków z jednego skanowania; -dysk twardy (Hard Disk Drive) - minimum 40 GB; -pamięć RAM - minimum 1 GB; -szerokość skanowania i wydruku - minimum 914 mm; -długość wydruku - minimum 15 mb; -dostarczanie papieru: 2 rolki, automatyczny lub ręczny wybór; -minimalny format danych (PostScript 3/PDF, HP-LG/2, HP-RTL, TIFF, CALS 1&2, CGM, VCGL); -interfejsy: Ethernet 100/10, USB 2.0; -bezwzględne trzymanie skali oryginał-kopia oraz przy powiększaniu i pomniejszaniu; -sterowniki do funkcji drukowania w sieci dedykowane do systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz komplet sterowników do oprogramowania AutoCad; -oprogramowanie umożliwiające pracę urządzenia w sieci w zakresie skanowania; -gwarancja: minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia obejmująca pełny zakres wymogów producenta; -urządzenie musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2009) i posiadać oznakowanie CE; -panel sterowania i komplet dokumentacji w języku polskim; 3.Gwarancja obejmuje pełny zakres wymogów producenta w tym bezpłatne wykonanie wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji kserokopiarki. 4.Gwarancja kopiarki nie obejmuje uszkodzeń/awarii powstałych z winy użytkownika w tym mechanicznych. 5.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych uprawnień lub autoryzacji w zakresie serwisowania kserokopiarki. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie dwóch (szt. 2) dodatkowych standardowych (niestartowych) tonerów zalecanych przez producenta urządzenia oraz udzielenie bezpłatnego przeszkolenia stanowiskowego (minimum 5) osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi kserokopiarki. 7.Dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić własnym transportem Wykonawcy na jago koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 8.Wykonawca zainstaluje i uruchomi kserokopiarkę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-11-26 18:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie postanowień określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. 2.1.Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. 2.2.Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Oświadczenia: 1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych potwierdzające, że wykonawca: 1.1.1.posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.1.2.posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz: a)dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub b)dysponuje potencjałem technicznym oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, lub c)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, lub d)przedkłada w załączeniu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 1.1.3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.1.4.nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.2.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty: 1.2.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1.3.1.Dokumenty wymagane w pkt 1.2.1. winien złożyć każdy wykonawca. 1.3.2.Oświadczenie / oświadczenie i zobowiązanie określone w pkt 1.1. winny być złożone wspólnie przez wykonawców. 1.4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Pkt 1.2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 1.5.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio. 1.6.Wszystkie powyższe dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - poświadczenie winno zawierać zapis odręczny lub w formie pieczęci za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 1.7.Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym, przez wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Zakończenie: 29.12.2009..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

UMOWA NR......................................... zawarta w dniu ........................................w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin, reprezentowaną przez : 1. ................................................................................................................................ 2. ................................................................................................................................ zwaną dalej Zamawiającym, a..............................................................z siedzibą w.................................................. ul. ................................................................................................................................. w imieniu, której występuje: ............................................................................................................................ zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: § 1 Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), postępowania w trybie licytacji elektronicznej, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: 1) dostawa, zainstalowanie oraz uruchomienie fabrycznie nowej (rok produkcji 2009), gotowej do pracy, monochromatycznej kserokopiarki cyfrowej; marka/model/typ............................., formatu A0, wyposażonej w funkcje drukowania oraz skanowania w sieci, o minimalnych parametrach technicznych i użytkowych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zwanej w dalszej części niniejszej umowy kserokopiarką; 2) dostawa 2-ch dodatkowych standardowych (niestartowych) tonerów, zalecanych przez producenta kserokopiarki, zwanych w dalszej części niniejszej umowy tonerami. § 3 1. Wykonawca dostarczy kserokopiarkę oraz tonery własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane. 2. Wykonawca zainstaluje i uruchomi kserokopiarkę w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym, w terminie najpóźniej do dnia 29 grudnia 2009 r. 3. Wykonawca bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego przeszkoli minimum 5 (pięcioro) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi kserokopiarki, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem. § 4 1. Wykonawca udziela na kserokopiarkę gwarancji na okres ....... miesięcy od daty uruchomienia: 1) gwarancja obejmuje pełny zakres wymogów producenta w tym bezpłatne wykonanie wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji kserokopiarki, co każdorazowo zostanie potwierdzone protokołem wykonania usługi; 2) gwarancja kopiarki nie obejmuje uszkodzeń/awarii powstałych z winy użytkownika w tym mechanicznych. 3) Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia lub autoryzację w zakresie serwisowania kserokopiarki. § 5 1. Za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie netto: …..............PLN (słownie netto: …................PLN), powiększonej o należny podatek VAT – stawka 22%, co stanowi kwotę brutto: ….............. PLN (słownie brutto: ….................... PLN); 2. Zapłata nastąpi przelewem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po uprzednim odbiorze przedmiotu zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru dostawy. 3. Dane do wystawienia faktury: Gmina Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-950 Lublin, NIP: 9462575811 (fakturę należy dostarczyć/przesłać do: Urząd Miasta Lublin, Wydział Organizacji Urzędu, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin). § 6 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w następujących warunkach i wysokościach: 1) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1; 2) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1; 3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych w następujących warunkach i wysokościach: 1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1; 3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. § 7 1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami własnymi. lub 1. Wykonawca oświadcza iż zamierza powierzyć Podwykonawcom następujący zakres prac objętych przedmiotem umowy: 1) ….............................................................................................................................. 2) ….............................................................................................................................. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. § 8 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian z zastrzeżeniem § 9. § 9 Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. § 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, m.in. Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. § 11 Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Lublinie. § 12 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ................................................ .............................................

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 1.2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do zamawiającego: za pomocą telefaksu na nr (081) 466-3001 drogą elektroniczną na e-mail: zam_publiczne@um.lublin.pl pisemnie na adres – Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych - 20-950 Lublin, Pl. Litewski 1. 1.3.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest P. Grzegorz Tomczyk – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 7, telefon (081) 466-30-16.

Informacje o wadium:

Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez Wykonawców

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-11-26 18:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-11-27 08:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-11-26 15:26:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła