Licytacja L-376-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-376-2009 - budowa

Dane zamawiającego

regina, Gmina Miejska Koscian
Al. Kościuszki 22 m. 1
64-000, Koscian

Numer ogłoszenia w BZP:

22/09

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-04 12:40:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wschodniej I etap w Kościanie. 2. Zakres prac przewiduje wykonanie: 1) przebudowę jezdni oraz chodnika w ciągu ul. Wschodniej bez wyznaczania miejsc postojowych, 2) rozbiórkę istniejącego chodnika, 3) przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, 4) wprowadzenie nowej organizacji ruchu (ulica jednokierunkowa), 5) zagospodarowanie pasa terenu po stronie linii kolejowej zielenią oraz obsadzenie roślinnością, 6) rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez dobudowę 5 wpustów ulicznych w ciągu ulicy Wschodniej.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych. • Wymagania systemu: komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. • System licytacji elektronicznej nie ma szczególnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego (każdy komputer umożliwiający przeglądanie stron internetowych jest wystarczający do obsługi platformy, niezależnie od parametrów technicznych) jak w zakresie prędkości łącza internetowego. • System może zostać uruchomiony z wykorzystaniem większości przeglądarek internetowych, jednak testy zostały przeprowadzone przez Urząd Zamówień Publicznych dla następujących przeglądarek: - Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0 - Intrnet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 (Urząd Zamówień Publicznych proponuje przed rozpoczęciem korzystania z platformy upewnić się, jaką przeglądarką internetowa dysponuje użytkownik). 2. Rejestracja w systemie i identyfikacja wykonawców. • Rejestracja jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w licytacji – Wykonawca obowiązany jest dokonać rejestracji na platformie licytacyjnej zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych http://licytacje.uzp.gov.pl • Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacje w zakładce „Samouczek”.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 1000,00. zł brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-04 12:10:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności załączą do oferty odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o wartości powyżej 300.000,00 zł brutto. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w ust.1 będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń i dokumentów na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 zgodnie z zał. nr 4/1 i nr 4/2 do ogłoszenia 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Doświadczenie zawodowe - wykaz zawierający następujące dane: wartość, datę i miejsce wykonania oraz dokumenty potwierdzające, że robota budowlana została wykonana z należytą starannością np. referencje. Wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 tygodni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie przewiduje się

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.koscian

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

projekt umowy dostępny na stronie internetowej

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie ma

Informacje o wadium:

nie pobiera się

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-04 12:10:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-04 12:50:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-02 13:16:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła