Licytacja L-377-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-377-2009 - droga

Dane zamawiającego

regina, Gmina Miejska Koscian
Al. Kościuszki 22 m. 1
64-000, Koscian

Numer ogłoszenia w BZP:

11/09

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-04 09:10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

budowa drogi

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

mm

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

mmm

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-02 13:10:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

mmm

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

,,,

VIII. Termin związania ofertą

nie.

IX. Termin wykonania zamówienia

nie.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

....

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

nie

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie

Informacje o wadium:

nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-02 13:10:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-04 09:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-02 13:12:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła