Licytacja L-378-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-378-2009 - Dostawa samochodów

Dane zamawiającego

propublico, Datacomp Sp. z o.o.
Grzegórzecka 79
31-559, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-03 10:10:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy winni posiadać ...

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania ....

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-03 09:12:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ...

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie jest wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.propublico.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa zostanie zawarta ...

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie jest wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-03 09:12:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-03 13:10:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-02 14:18:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła