Licytacja L-379-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-379-2009 - Dostawy komputerów

Dane zamawiającego

propublico, Datacomp Sp. z o.o.
Grzegórzecka 79
31-559, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

werwer

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-04 12:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawy komputerow

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

rgerg

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gergr

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-04 12:11:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

rgfdg

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

regtrh

VIII. Termin związania ofertą

sdfsd.

IX. Termin wykonania zamówienia

tert.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rwerte

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

fwegre

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wecretc

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

cervtr

Informacje o wadium:

vefrg

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-04 12:11:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-04 13:08:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-04 12:16:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła