Licytacja L-380-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-380-2009 - Dostawa zestawów komputerowych

Dane zamawiającego

Winiarczyk, Urząd Miejski w Kruszwicy, Gmina Kruszwica
Nadgoplańska 4
88-150, Kruszwica

Numer ogłoszenia w BZP:

0222-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-08 13:42:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (pakiet biurowy) i peryferiami (zasilacz awaryjny, drukarki) dla Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, zgodnie z określonymi w załączniku Nr 1 do SIWZ wymaganiami. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

hhghgh

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ghghgh

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-07 13:43:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

24-12-2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.kruszwic.gmina.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

jak załączniki

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-07 13:43:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-08 13:43:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-07 13:51:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła