Licytacja L-381-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-381-2009 - Test

Dane zamawiającego

Maciej Napiórkowski, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o.o.
Gen. de Gaulle'a 70
82-200, Malbork

Numer ogłoszenia w BZP:

8888

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-10 09:01:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

324234

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

gdf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gfdg

IV. Minimalna wysokość postąpienia

4324.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-17 09:02:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

432

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

4234

VIII. Termin związania ofertą

432.

IX. Termin wykonania zamówienia

4234.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

242

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

234

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

4234

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

324234

Informacje o wadium:

234

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-17 09:02:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-31 09:01:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-11 09:03:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła