Licytacja L-382-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-382-2009 - wwwwwwwwwwww

Dane zamawiającego

Ryszard Groński, Ryszard Groński Konsultant Zamówień Publicznych
Równa 17 m. 1
03-418, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

1111111

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-19 16:53:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

aaaaaaaa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaaaaaaaaa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-18 16:53:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

aaaaaaaaaa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aaaaaaaaaaaaaa

VIII. Termin związania ofertą

aaaaaaaaaaa.

IX. Termin wykonania zamówienia

aaaaaaaaaaaa.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

aaaaaaaaaaaaaa

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.kzprg.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaaaaaaaaaaaaaaa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

aaaaaaaaaa

Informacje o wadium:

aaaaaa

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-18 16:53:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła