Licytacja L-384-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-384-2009 - aaaaaaaaaaaaaqqqqqqq

Dane zamawiającego

Ryszard Groński, Ryszard Groński Konsultant Zamówień Publicznych
Równa 17 m. 1
03-418, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

1111111

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-19 15:17:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

qqqqqqqq

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaaaaa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-17 15:16:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

aaaaaaaaaaaa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

qqqqqqqqqqqqq

VIII. Termin związania ofertą

qqqqqqqqqq.

IX. Termin wykonania zamówienia

qqqqqqqqqqqqq.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

qqqqqqqqqqqqqq

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.kzprg.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

qqqqqqqqqqqqqqq

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

qqqqqqqqqqq

Informacje o wadium:

qqqqqqqq

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-17 15:16:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-19 15:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła