Licytacja L-385-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-385-2009 - projekt szamba

Dane zamawiającego

niuelt, niuelt
napierskiwgo 1
44-310, Radlin

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-12-22 08:09:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ble ble ble

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

beee

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

w

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-12-22 08:09:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

we

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

we

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

2 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wexc

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

wed

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dsfs

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dfs

Informacje o wadium:

wsd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-12-22 08:09:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-12-22 08:09:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-12-22 08:11:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła