Licytacja L-39-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-39-2009 - 123

Dane zamawiającego

1, 1
- - m. -
00-000, -

Numer ogłoszenia w BZP:

asdasd

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-03 13:44:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

123

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

123

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

123

IV. Minimalna wysokość postąpienia

123.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-01 13:44:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

12

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

123

VIII. Termin związania ofertą

123sadsaddsa.

IX. Termin wykonania zamówienia

132.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

123

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

123

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

123

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

123

Informacje o wadium:

123

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-01 13:44:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-19 13:44:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-01 13:45:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła