Licytacja L-39-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-39-2010 - Dostawa materiałów biurowych dla ŚZDW Kielce

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ŚZDW, ŚZDW
Adres pocztowy: Jagiellońska 72
Miejscowość: Kielce, Kod pocztowy: 25-602
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

6565

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-27 12:37:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych dla ŚZDW Kielce
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku według składanych przez ŚZDW w Kielcach, RDW w Zgórsku i RDW w Staszowie zamówień . Rodzaj i przewidywane ilości materiałów biurowych zostały określone w „Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010-2011” (Rozdział nr 3). Podane ilości są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.21.13-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
31.12.2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3.700,00 zł.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: - działanie siły wyższej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT); - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; - w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.szdw.kielce.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

standard

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

zgodnie z Oddziałem 7 Ustawy PZP

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-09 12:14:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ŚZDW Kielce, ul. Jagiellońska 72 pok. 19

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:37:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-27 12:52:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła