Licytacja L-39-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-39-2011 - Sprzątanie

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Sylwek, Urząd Miasta Zielona Góra
Adres pocztowy: Podgorna 7 m. 1
Miejscowość: Zielona Góra, Kod pocztowy: 65-001
Tel.: 68 4530153, Faks: 68 4530153
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

6472

Termin otwarcia licytacji:

2011-02-27 14:35:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa profesjonalnego sprzątania pomieszczeń budynku Urzędu Miasta Zielona Góra w tym: 120 biur (30m2 każde), powieżchni wspólnych tj. korytarz itp (łącznie 120m2) oraz terenów zielonych przed budynkiem (500m2)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.42.20.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do końca 2012r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000,00zł

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zrealizowali w przeciągu ost. 3 lat, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie 1 usługę sprzątania pomieszczeń biurowych.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ost. roku, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie przychód wysokości 100.000,00zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

sprawozdanie finansowe w części a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie lata/rok obrotowe/-y

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.miasto.zgora.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC, Microsoft Office 2007, przeglądarka Explorer

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja 1-etapowa, cena wywoławcza 100000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia

100000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-02-05 14:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-02-27 14:35:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-02-27 14:50:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła