Licytacja L-4-2009

Status: Otwarta
Aktualny etap: 2, zakończy się po 5 minutach od złożenia ostatniego postąpienia..

Ogłoszenie o zamówieniu L-4-2009 - Dostawa papieru ksero

Dane zamawiającego

Tomasz Wasilewski, US Łódź - Widzew
Papiernicza 7
92-312, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

00

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-07 13:55:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

papier ksero formatu A-4 o gramaturze 80g/m2 prognozowane zapotrzebowanie w okresie 2 lat - wielkość na którą wykonawcy składają ofertę cenową w postaci postąpień, wynosi 10 tysięcy ryz

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wykonawcy chcący wziąć udzial w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie LE UZP oraz przesłaniu wraz z wnioskiem o dopuszenie do udzialu w niniejszym postępowaniu login potwierdzającego zatrejestrowanie na przedmiotowej stronie wymagania dotyczące urządzeń: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/linux oraz przeglądarki internetowej...

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

licytacja przebiegac będzie w dwóch etapach ....

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-21 13:32:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

polisa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

polisa

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

2 lata od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5% zaoferowanej ceny

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.uswidzew.lodz.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

inna ilość

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

cena ofertowa = cena brutto

Informacje o wadium:

50 000 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-21 13:32:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-02-07 14:09:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-02-07 14:10:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-23 13:46:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła