Licytacja L-4-2010

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-4-2010 - 2

Dane zamawiającego

Krzysztof Kisiel, Powiat Puławski
Królewska 19
24-100, Puławy

Numer ogłoszenia w BZP:

222

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-07 11:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

2 komputery

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

komputer

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxx

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-01 10:39:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

udział

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

ośw

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

14.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

umowa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie

Informacje o wadium:

nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-01 10:39:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-01 10:42:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła