Licytacja L-4-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-4-2011 - 11111

I. Dane zamawiającego

Nazwa: wroj_test, XXX_Test
Adres pocztowy: eee 4
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 00-000
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Budownictwo

Numer ogłoszenia w BZP:

11111111111111111111

Termin otwarcia licytacji:

2011-01-14 15:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
11111
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
111111111111
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
111111

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

1111111111

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

11111111111

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

111111111111

Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-01-15 15:40:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

111

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-01-14 15:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-01-15 15:40:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

111111111111111111111

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1111111111111111111111

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła