Licytacja L-40-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-40-2009 - test drukarek

Dane zamawiającego

Użytkownik JA, Do Testowania (DT)
testowa 1 m. 1
00-222, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-03 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

To jest ogłoszenie ... zakup drukarek

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Co jest tutaj najwazniejsze to OPIS!

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

o ... tojest ciekawe

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-02 14:31:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków udziału

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenia, czy zamawiający zgadza się na:

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

60 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.uzp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Umowa zawiera: 1, 2, 3...

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

informacje dodatkowe

Informacje o wadium:

brak wadium

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-02 14:31:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-02-03 11:30:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-02-03 12:21:00

Termin zakończenia: 2009-02-03 12:25:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2009-02-03 12:40:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-02 13:49:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła