Licytacja L-40-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-40-2010 - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ŚCDN, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Adres pocztowy: piłsudskiego 42
Miejscowość: kielce, Kod pocztowy: 25-431
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

l40

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-27 12:21:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem w siedzibie zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 30.21.31.00-6

Termin wykonania zamówienia:
w ciągu 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia przez wykonawców wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający nie przewiduje zmian

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.sejmik.kielce,pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

standart

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zgodny z oddziłem 7 ustawy pzp

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:15:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:21:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-27 12:31:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.sejmik.kielce.pl

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

dostępne na stronie internetowej zamawiającego www.sejmik.kielce.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła