Licytacja L-41-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-41-2013 - lll

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krystian Karpiński, Starostwo Powiatowe
Adres pocztowy: Plac Potckiego 1
Miejscowość: Radzyń Podlaski, Kod pocztowy: 21-300
Tel.: 833527355, Faks: 833527402
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

19303-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-18 11:30:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
lll
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
lll
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 44.44.44.44-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
44

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
[[

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
[[

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
[

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
[

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
[

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
[

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

[

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

90

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://powiatradzyn.bip.lublin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

i

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

i

Minimalna wysokość postąpienia

0.50 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-12 08:04:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Plac Potockiego 1, kod pocztowy 21-300, punkt informacyjny na parterze - czynny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-18 11:30:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-18 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

i

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

i

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

i

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła