Licytacja L-42-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-42-2010 - Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Czarnecka, Gmina Ożarów
Adres pocztowy: Stodolna 5 m. 6
Miejscowość: Ożarów, Kod pocztowy: 27-530
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-27 12:44:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i rozbudowa istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie, która obejmuje następujący zakres rzeczowy a) budynek zaplecza sportowego - projektowany obiekt wielofunkcyjny (m.in. szatnie, scena widowiskowa o wym. 34,65x12,64 m, b) budynek zaplecza treningowego - przebudowa obiektu istniejącego o wym. 18,17x6,69 m, c) budynek zaplecza technicznego - rozbudowa obiektu istniejącego o wym. 16,15x6,60 m, d) trybuna widowiskowa o konstrukcji ziemnej (trybuna częściowo kryta: 400 osób) - miejsc siedzących: 720 oraz 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wym.109,94 m x 7,0 m, e) trybuna widowiskowa o konstrukcji ziemnej (trybuna otwarta ze strefą wydzieloną: 200 osób) - miejsc stojących: 520 o wym. 75,16x7,0 m, f) boisko główne do gry w piłkę nożną o wym.109,0m x 69,0 m (pole gry o wym. 105,0x65,0 m, strefa bezpieczeństwa szer. 2,0 m) - nawierzchnia z trawy naturalnej (murawa sportowa) Minimalne parametry techniczne dotyczące darni naturalnej: - Szerokość rolki: min. 40 cm - wiek murawy: nie mniejszy niz. 1,5 roku, nie większy niz. 2,5 roku; Skład gatunkowo-odmianowy mieszanki: Gatunek, Odmiana, Udział w mieszance: - życica trwała Taya, Stadion 50% - wiechlina łąkowa Conni, Mirakle 40%
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.22.21-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30.08.2009

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też innego banku. 4. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale w ofercie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto: Bank Spółdzielczy w Ożarowie nr 12 9423 0000 2001 0005 3194 0001 z dopiskiem: „Wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji i rozbudowy istniejącego stadionu piłkarskiego w Ożarowie”. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zwarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1, jeżeli w wyniku ostatecznego, rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający żąda aby w treści dokumentu zawarty był zapis zgodnie z SIWZ rozdz. VIII pkt10 oraz w treści gwarancji lub poręczenia powinno znajdować się odwołanie pozwalające Zamawiającemu zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Materiał dowodowy w takim przypadku powinien dotrzeć do Zamawiającego w terminie 3 dni od daty upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w art. 26.3. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego o których mowa w art.26 ust.3 Ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Materiał dowodowy w takim przypadku powinien dotrzeć do Zamawiającego w terminie 3 dni od daty upływu terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w art. 26.3.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, związane z rozbudową/ budową, stadionu o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł brutto każda. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń, Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia wymienionych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć : informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 5 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 PLN. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.4 dotyczącej tych podmiotów.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

- kosztorys ofertowy; -oświadczenie Wykonawcy z art. 36 st. 4 Ustawy Prawo Zamówień publicznych

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.ozarow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Cena wywoławcza wynosi: 5 000 000 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto), za całość zamówienia. Minimalna wartość postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 1000 zł brutto. Maksymalna wartość postąpienia wynosi 10 000 zł brutto. Postąpienie zawiera się w przedziale: od 200 zł brutto do 10 000 zł brutto włącznie. Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl, pod adresem http://www.e-przetarg.pl Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: - wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do postępowania - w trakcie licytacji elektronicznej nie zostały złożone oferty (postąpienia) przez co najmniej dwóch Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta i Gminy Ożarów, ul. Stodolan 1, 27-530 Ożarów

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:44:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-17 12:44:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawarte we wzorze umowy, dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.bip.ozarow.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła