Licytacja L-43-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2009 - TEST

Dane zamawiającego

Michal, Firma
krzywa 2 m. 1
45-056, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-04 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

DOSTAWA KOMPUTERA

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sdsadas

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dsdasd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

2.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-03 10:40:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dadasd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

adad

VIII. Termin związania ofertą

22.

IX. Termin wykonania zamówienia

22222.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2222

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

2222

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-03 10:40:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-04 11:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-03 10:42:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła