Licytacja L-43-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2010 - Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla m. Dwikozy

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izabella gręda, Urząd miasta busko-zdrój
Adres pocztowy: mickiewicza 10
Miejscowość: Busko-Zdrój, Kod pocztowy: 28-100
Tel.: 0413705217, Faks: 0413705290
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

13

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-27 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla m. Dwikozy
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Dwikozy, ujmującej ścieki z zabudowy mieszkalnej i obiektów użyteczności publicznej. Zakres realizowanej inwestycja obejmuję kanały główne i boczne oznaczone literowo A - H o średnicach fi 315, fi 250, fi 200 PVC, przyłączy domowych o średnicy fi 160 PVC, dwóch pompowni sieciowych oznaczonych literowo PS 1, PS 2, rurociągów tłocznych RT fi 110 PVC do pompowni j.w. pompowni zagrodowych oznaczonych Pz - szt. 5, rurociągów tłocznych RT fi 75 do pompowni zagrodowych, przyłączy energetycznych do pompowni sieciowych, przekroczenie rzeki Opatówki rurociągiem tłocznym (horyzontalny przewiert kierunkowy HDD)oraz dwa przekroczenia pasa torów kolejowych kanałem C (przewiert sterowany) i B (przewiert)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.24.00-6
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.40-8

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wadium w wysokości 20000 PLN (dwadzieścia tysięcy zł ) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć: Złożyć oświadczenie na załączonym druku

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć : wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, związane z rozbudową/ budową, kanalizacji ścieków z przyłączami o wartości nie mniejszej niż 5,0 mln zł brutto każda. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć : 9.3.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń, Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia wymienionych osób oraz przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć : 9.4.1 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie minimum 5 000 000 PLN środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 9.4.2 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000 PLN. 9.4.3 Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 9.4 dotyczącej tych podmiotów.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://umig.busko.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania te to: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1 Przedmiotowa licytacja będzie 1-etapowa. 2. wtoku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za całość 470.623 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 4.000 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania

Minimalna wysokość postąpienia

3000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-25 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

UMiG Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, pok. nr 25

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-27 13:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych;

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1 W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy. 2 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. 2.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku , uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych 2.2 Odmienna od przyjętej w dokumentacji projektowej kategoria gruntu 2.3 błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót; 2.4 wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2.5 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3 Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; 3.1 Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego 3.2 Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. 4 W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 10 projektu umowy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie dotyczy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła