Licytacja L-43-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-43-2013 - dostawa wody

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Tomasz Hulak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-930
Tel.: 22 623 16 60, Faks: 22 623 23 15
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

620-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-02-27 13:40:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa wody
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
woda mineralna 0,5 L niegazowana 55000 szt. woda mineralna gazowana 0,5 L 5000 szt. woda mineralna 0,5 L niegazowana 55000 szt. woda mineralna gazowana 0,5 L 5000 szt. woda mineralna 1,5 L niegazowana 120 szt. woda mineralna gazowana 1,5 L 120 szt.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 15.98.10.00-8
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
nie wymagane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - wzór stanowi załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA. Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie, zaklejonej i opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz hasłem: “Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę wody mineralnej do siedziby Ministerstwa Rolnictwa”. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia wniosku ponosi wykonawca. 2. Zaleca się, aby do wniosku składanego przez osoby fizyczne dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona “za zgodność z oryginałem”). 3. Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z chwilą ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek załączenia pełnomocnictwa. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

tak, należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.minrol.gov.pl/pol

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1)Wymagania formalne: a)Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b)Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 2)Wymagania techniczne: a)Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, b)Oprogramowanie współpracujące z większością dostępnych na rynku przeglądarek internetowych. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 oraz Internet Explorer w wersji 8.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1)Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej. 2)Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3)Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 4)W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 5)Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 6)W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto (cena za sumę 4 pozycji asortymentowych wody) wyrażoną w złotych polskich oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 7)Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8)W toku licytacji elektronicznej zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 9)Zamawiający przyjął jako cenę wywoławczą brutto: 149 053,86 zł 10)Wysokość minimalnego postąpienia: 100,00 zł 11)Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-02-27 13:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, pokój nr 122 lub na Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-02-27 13:40:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-02-27 14:06:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

postanowienia umowy dostępne są na stronie zamawiającego http://www.minrol.gov.pl/

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła