Licytacja L-44-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-44-2010 - Dostawa materiałów biurowych dla ŚZDW

I. Dane zamawiającego

Nazwa: szkoła, PWSZ Sandomierz
Adres pocztowy: schinzla 13a
Miejscowość: sandomierz, Kod pocztowy: 27-600
Tel.: 015 644 60 0 6, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

1414

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-01 11:02:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych dla ŚZDW
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa materiałów odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku według składanych przez ŚZDW w Kielcach, RDW w Zgórsku i RDW w Staszowie zamówień . Rodzaj i przewidywane ilości materiałów biurowych zostały określone w „Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010-2011
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.21.13-6
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości : 3.700,00 złWadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank BS Kielce nr 188493 0004 0000 0059 7597 0006 Wadium w pozostałych formach (oryginał) należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. W ofercie należy złożyć kserokopię gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: - działanie siły wyższej; - zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; - wystąpienie okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w całości lub poszczególnych latach (np. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT); - z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); - zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; - w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.szdw.kielce.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagany komputer z dostępem do internetu oraz systemem informatycznym Windows XP

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2010-03-01 12:02:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2010-03-01 12:20:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-28 12:40:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

szdw.kielce.com.pl

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-01 11:02:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-01 11:12:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie 10 % wartości ceny brutto oferty

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Dostawa materiałów biurowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach tj. do siedziby Zarządu w Kielcach oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie” KODY CPV: 30.19.21.13-6, 30.19.76.00-2, 33.71.19.00-6, 30.19.20.00-1, 22.90.00.00-9, 30.10.00.00-2, 30.23.73.00-2 2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu artykuły biurowe, papier oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, faxów i urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie ze specyfikacją – „Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010- 2011” stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Dostarczone materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2009 r. 4. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o towarze bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć fabrycznie nowe i nieregenerowane materiały eksploatacyjne do drukarek, faxów i urządzeń wielofunkcyjnych wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2009 r. oraz fabrycznie nowe artykuły biurowe i papier, określone w ust. 2. § 2 1. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowania składanych bezpośrednio przez ŚZDW w Kielcach, RDW w Zgórsku lub RDW w Staszowie. 2. Dostawa będzie następować na podstawie pisemnego (faks) zamówienia przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego. 3. Artykuły biurowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, transportem własnym Wykonawcy do ŚZDW Kielce lub poszczególnych RDW. 4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia są: - Ze strony Zamawiającego ŚZDW Kielce – Dział Administracji - Halina Dygas tel.(041) 347-04-71 w. 26 RDW Zgórsko – Kierownik RDW Zgórsko – inż. Stanisław Krześniak tel. (041) 346-53-03 RDW Staszów – Kierownik RDW Staszów – inż. Mieczysław Winiarczyk tel. (015) 864-41-13 - Ze strony Wykonawcy .................................................................................................................... § 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie w następującej wysokości ................................................. zł. (netto) podatek VAT ......... % w wysokości ........................... zł. Razem (brutto) .............................................................. zł. słownie złotych: ...................................................................................................................... ................................................................................................................................................. zgodnie z ofertą w tym w roku 2010 - ................................................ zł (brutto) w roku 2011 - ................................................ zł (brutto) 2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach maksymalnej kwoty określonej w ust. 1. 6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez Zamawiającego zamówienia w ilości ustalonej w ofercie jako ilość maksymalna. § 4 1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione do tego osoby, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego z konta ŚZDW w przypadku dostawy do Zarządu oraz odpowiednio z konta RDW Zgórsko i RDW Staszów na konto Wykonawcy nr ......................................................................................................................... 2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 4. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 . 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 4. Towar, o którym mowa w ust. 3 zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem oraz na koszt Wykonawcy. 5. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 3 nastąpi w ciągu 12 godzin od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. § 6 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,2% wartości towaru niewydanego w terminie określonym w § 2 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność; c) 1% wartości towaru, w którym stwierdzono rozbieżności ilościowo-jakościowe zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ich usunięciu, jeżeli opóźnienie trwa nie dłużej niż 2 dni i 1,5% za każdy dzień następny; 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: a) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, z wyłączeniem przypadku określonego w § 3 ust. 5 i 6, § 7 i § 9 ust. 2; b) 1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia w razie nieodebrania towaru w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy nieodebranie towaru nastąpi z powodu istnienia rozbieżności między złożonym zamówieniem a dostarczonym towarem. 3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. § 7 1. Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 8 1. W sytuacji, gdy dostarczone materiały eksploatacyjne spowodują awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar (toner, tusz, itd.) koszty naprawy uszkodzonego sprzętu obciążą Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy sprzętu w przypadku, o którym mowa w ust. 1. § 9 1. Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r. . 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy strony naruszającej. § 10 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wiadomości o Zamawiającym, które uzyska podczas wykonania umowy. § 11 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. § 12 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd w Kielcach. § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.. § 14 1. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. § 15 1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zawierających m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy. 2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) Oferta, 2) Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010-2011

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła