Licytacja L-45-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-45-2010 - przewożenie pojemników

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Iwona Sadkowska , Firma Prywatna
Adres pocztowy: staszica 9 m. 17
Miejscowość: szydłowiec, Kod pocztowy: 26-500
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: zamawiający

Numer ogłoszenia w BZP:

L-45_2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-27 12:33:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
przewożenie pojemników
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem jest zakup usługi przewożenia pojemników zawierających księgi wieczyste pomiędzy wydziałami księg wieczystych sądów rejonowych a ośrodkami migracyjnymi ksiag wieczystych
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 64.12.12.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
3 lata od dnia zawarcia umowy , jednakże nie wcześniej niż od 01-04-2010r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000zl (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastepujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. Wadioum wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w Kredyt banku o/Warszawa Nr 70 0000 1111 2222 3333 4444 5555 Gwarancje i poręczeni musze być zlożone w siedzibie firmy w biurze podawczym przy ul. Krasińskiego 17 pok. 201 6. Zgromadzone wadia przechowywane są na rachunku i są nieoprocentowane

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
samochów dostawczy

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest zwiazny ioferta przez pkres 60 dni (szęśćdziesięciu) 2. Bied terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www. cośtam.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1 wykonawca przygotowywuje i przedstawia oferte zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Ofertę należy zlożyć, pod rygorem nieważności , w formie pisemnej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1 wykonawca przygotowywuje i przedstawia oferte zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Ofertę należy zlożyć, pod rygorem nieważności , w formie pisemnej.

Minimalna wysokość postąpienia

15.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:35:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ul. Krasińskiego 17

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-02-27 12:33:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-02-27 12:33:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

n

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

n

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

n

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła