Licytacja L-45-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-45-2011 - samochód

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Gminy Sawin, Gmina Sawin
Adres pocztowy: Chutecka 12 m. -
Miejscowość: Sawin, Kod pocztowy: 22-107
Tel.: (82)567-30-12, Faks: (82)567-3012
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

1111111

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-10 09:46:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
samochód
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
samochód Fiat "maluch"
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 11.11.11.11-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
maj 2011

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
-----

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-----

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
----

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
----

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
------

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
----

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne dokumenty

------

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.sam.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nie

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-10 09:45:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ugsawin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-10 09:46:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-03-10 09:51:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

------

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

--------

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

--------

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła