Licytacja L-46-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-46-2010 - Dostawa materiałów biurowych dla MOPS

I. Dane zamawiającego

Nazwa: szkoła, PWSZ Sandomierz
Adres pocztowy: schinzla 13a
Miejscowość: sandomierz, Kod pocztowy: 27-600
Tel.: 015 644 60 0 6, Faks:
Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Numer ogłoszenia w BZP:

l46-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-03-18 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów biurowych dla MOPS
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
„Dostawa materiałów biurowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach tj. do siedziby Zarządu w Kielcach oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie” Dostawa materiałów odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku według składanych przez ŚZDW w Kielcach, RDW w Zgórsku i RDW w Staszowie zamówień . Rodzaj i przewidywane ilości materiałów biurowych zostały określone w „Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010-2011”
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 77.47.47.33-1
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r. .

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
11.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości : 3.700,00 zł. 11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 11.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 11.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank BS Kielce nr 188493 0004 0000 0059 7597 0006. 11.6. Wadium w pozostałych formach (oryginał) należy dołączyć do oferty w osobnej kopercie. W ofercie należy złożyć kserokopię gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.kielce.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

komputer z Windows XP i dostepem do internetu

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

najniższa cena

Minimalna wysokość postąpienia

150.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-18 09:12:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Kielce ul. Jagiellońska 74

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-03-18 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-03-18 14:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5% wartości brutto umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. „Dostawa materiałów biurowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach tj. do siedziby Zarządu w Kielcach oraz Rejonów Dróg Wojewódzkich w Zgórsku i Staszowie” KODY CPV: 30.19.21.13-6, 30.19.76.00-2, 33.71.19.00-6, 30.19.20.00-1, 22.90.00.00-9, 30.10.00.00-2, 30.23.73.00-2 2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu artykuły biurowe, papier oraz materiały eksploatacyjne do drukarek, faxów i urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie ze specyfikacją – „Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010- 2011” stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Dostarczone materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2009 r. 4. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o towarze bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć fabrycznie nowe i nieregenerowane materiały eksploatacyjne do drukarek, faxów i urządzeń wielofunkcyjnych wyprodukowane nie wcześniej niż w drugiej połowie 2009 r. oraz fabrycznie nowe artykuły biurowe i papier, określone w ust. 2. § 2 1. Dostawa będzie realizowana sukcesywnie w asortymencie i ilościach wynikających z zapotrzebowania składanych bezpośrednio przez ŚZDW w Kielcach, RDW w Zgórsku lub RDW w Staszowie. 2. Dostawa będzie następować na podstawie pisemnego (faks) zamówienia przez upoważnione do tego osoby Zamawiającego. 3. Artykuły biurowe zostaną dostarczone przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia, transportem własnym Wykonawcy do ŚZDW Kielce lub poszczególnych RDW. 4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia są: - Ze strony Zamawiającego ŚZDW Kielce – Dział Administracji - Halina Dygas tel.(041) 347-04-71 w. 26 RDW Zgórsko – Kierownik RDW Zgórsko – inż. Stanisław Krześniak tel. (041) 346-53-03 RDW Staszów – Kierownik RDW Staszów – inż. Mieczysław Winiarczyk tel. (015) 864-41-13 - Ze strony Wykonawcy .................................................................................................................... § 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają wynagrodzenie w następującej wysokości ................................................. zł. (netto) podatek VAT ......... % w wysokości ........................... zł. Razem (brutto) .............................................................. zł. słownie złotych: ...................................................................................................................... ................................................................................................................................................. zgodnie z ofertą w tym w roku 2010 - ................................................ zł (brutto) w roku 2011 - ................................................ zł (brutto) 2. Za wykonanie poszczególnych dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Wynagrodzenie to nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów w ramach maksymalnej kwoty określonej w ust. 1. 6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie przez Zamawiającego zamówienia w ilości ustalonej w ofercie jako ilość maksymalna. § 4 1. Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z protokołem odbioru podpisanym przez upoważnione do tego osoby, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego z konta ŚZDW w przypadku dostawy do Zarządu oraz odpowiednio z konta RDW Zgórsko i RDW Staszów na konto Wykonawcy nr ......................................................................................................................... 2. Kwota należności zostanie każdorazowo obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy i ilości faktycznie dostarczonych towarów. 3. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego. 4. Za termin dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy. § 5 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 . 2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze rozbieżności, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin dokonać dostawy zgodnie z treścią zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru, w przypadku gdy jest on niezgodny ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 4. Towar, o którym mowa w ust. 3 zostanie zwrócony Wykonawcy i odebrany transportem oraz na koszt Wykonawcy. 5. Odbiór towaru, o którym mowa w ust. 3 nastąpi w ciągu 12 godzin od daty otrzymania zgłoszenia. Zamawiający nie odpowiada za straty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zwrotu kwestionowanej partii towaru. § 6 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych z następujących tytułów : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: a) 0,2% wartości towaru niewydanego w terminie określonym w § 2 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność; c) 1% wartości towaru, w którym stwierdzono rozbieżności ilościowo-jakościowe zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w ich usunięciu, jeżeli opóźnienie trwa nie dłużej niż 2 dni i 1,5% za każdy dzień następny; 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: a) 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, z wyłączeniem przypadku określonego w § 3 ust. 5 i 6, § 7 i § 9 ust. 2; b) 1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia w razie nieodebrania towaru w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy nieodebranie towaru nastąpi z powodu istnienia rozbieżności między złożonym zamówieniem a dostarczonym towarem. 3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. § 7 1. Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. § 8 1. W sytuacji, gdy dostarczone materiały eksploatacyjne spowodują awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta sprzętu wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony towar (toner, tusz, itd.) koszty naprawy uszkodzonego sprzętu obciążą Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy sprzętu w przypadku, o którym mowa w ust. 1. § 9 1. Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r. . 2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, w szczególności powtarzających się opóźnień w realizacji dostaw, mimo bezskutecznego wezwania do zaprzestania naruszeń, stronie poszkodowanej przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy strony naruszającej. § 10 Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wiadomości o Zamawiającym, które uzyska podczas wykonania umowy. § 11 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. § 12 Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy rzeczowo sąd w Kielcach. § 13 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.. § 14 1. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. § 15 1. Strony zgodnie stwierdzają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zawierających m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy. 2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1) Oferta, 2) Zestawienie cen zakupu artykułów biurowych obowiązujących w roku 2010-2011

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła