Licytacja L-46-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-46-2011 - papier kserograficzny

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Mateusz , Prezentacja
Adres pocztowy: Prezentacyjna 0
Miejscowość: Prezentów, Kod pocztowy: 00-000
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-11 08:54:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
papier kserograficzny
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru kserograficznego do siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A. 2. Parametry techniczne papieru: Białość 146 (+/- 3) CIE, Gramatura 80g/m2, Format A4, 1 ryza zawiera 500 arkuszy (kartek), Przeznaczenie: możliwość zastosowania we wszystkich dostępnych drukarkach laserowych i urządzeniach biurowych. 3. Przewidywane roczne zapotrzebowanie: 3000 ryz w skali roku (wskazana ilość jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania). 4.Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 2.1.3 - projekt systemowy PARP -Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
okres w miesiącach: 12

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadiumn

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile wniosek składa pełnomocnik

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

brak

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne:1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę za dostarczenie jednej ryzy papieru. Cena jest wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 groszy (słownie: dziesięć groszy). 7. W toku licytacji system licytacji na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie są ujawniane informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za jedną ryzę papieru.

Minimalna wysokość postąpienia

0.10 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-03-10 21:54:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba zamawiającego w Warszawie, ul. Postępu 17A, Kancelaria - pok. 502, Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 17.00.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-11 08:54:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-03-31 20:54:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 2.1.3 - projekt systemowy PARP-Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo. Przedmiotem są sukcesywne dostawy papieru kserograficznego do siedziby Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17 A. 1.1. Przewidywane roczne zapotrzebowanie Zamawiającego: 3000 ryz w skali roku (wskazana ilość jest wielkością orientacyjną ustaloną na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania). Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej. 2 Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3. Zamówienia będą składane według zapotrzebowania Urzędu, każdorazowo w formie pisemnej i przesyłane faksem. 3.1. Zamawiający będzie składał zapotrzebowanie na dostawę papieru kserograficznego nie częściej niż raz w miesiącu. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się do rozwiezienia wskazanych ilości papieru do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu. 4. Termin dostaw: do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia faksem. 5 Zasady i termin płatności: 5.1. płatne przelewem, w ciągu 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, po zakończeniu miesiąca, w którym dostawa była świadczona 5.2. dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku zamawiającego. 5.3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie finansowane w 85% ze środków europejskich wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i 15% z budżetu Urzędu Zamówień Publicznych.5.4. Wynagrodzenie, zostanie wypłacone po zrealizowaniu dostaw, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury: 1)w zakresie środków europejskich wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, w najbliższym terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich Banku Gospodarstwa Krajowego, 2)w zakresie środków na współfinansowanie wypłacanych przez zamawiającego w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury. 5.5.Wypłata wynagrodzenia, dokonana zostanie na następujących zasadach: 1)w zakresie środków europejskich wypłata zostanie zrealizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wypłacane będzie zgodnie z Terminarzem płatności środków europejskich na dany rok kalendarzowy, ustalony przez Ministra Finansów na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2009 r. zawartej pomiędzy Ministrem Finansów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Terminarz płatności środków europejskich na dany rok kalendarzowy jest dostępny na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl. 2)w zakresie środków współfinansowania krajowego wystawiony zostanie przelew płatności z rachunku bankowego zmawiającego. 5.6.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu lub nieprzekazaniu środków na rachunek bankowy Wykonawcy, wynikające z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, a związanych z obsługą rachunku bankowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz przepisami wykonawczymi w zakresie dotyczącym wykonywania budżetu środków europejskich, w tym systemu wydatków ze środków europejskich wypłacanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nie będzie wnosił roszczeń z tytułu funkcjonowania powyższego systemu w stosunku do Zamawiającego. 5.7.Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji zlecenia płatności na rzecz Wykonawcy. 5.8.Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT 6. Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: 1) w przypadku nieterminowej realizacji dostaw zamawiający pomniejszy kwotę uwidoczniona na fakturze o 0,5% za każdy dzień zwłoki, 2) w przypadku nieuzasadnionego zerwania przez wykonawcę umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości zrealizowanych przez wykonawcę w ostatnim okresie rozliczeniowy dostaw, która została uwidoczniona na fakturze 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 8. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 9. Umowa może być rozwiązana przez zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez wykonawcę. 10. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 11. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 i nr 161, poz.1078) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 2.1.3 - projekt systemowy PARP-Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo. Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto za 1 ryzę papieru. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji zamawiający i wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest. p. Ewa Grządziela tel. 22 458 77 93 PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa oraz opisane Dostawa papieru kserograficznego. Nie otwierać przed dniem 18.02.2011 r. godz. 10:00.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła