Licytacja L-47-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-47-2009 - dostawa mydła w płynie

Dane zamawiającego

JG, US Widzew
Papiernicza 7
92-312, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

11111111111111111

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-05 14:45:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1000 pojemników 5 litrowych

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaaaaaaaaaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-28 14:26:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

aaaaaaaaaaaa

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

2 lata.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

aa@aaaaaaa

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaaaaaaaaaa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

aaaaaaaaa

Informacje o wadium:

100

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-28 14:26:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-30 14:31:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła