Licytacja L-48-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-48-2009 - Biurowe mat.

Dane zamawiającego

zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
A 11 m. 1
30-611, Kraków

Numer ogłoszenia w BZP:

ddd-fff

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-09 15:57:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów biurowych do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Na zakres zamówienia składają się m.in. takie materiały biurowe jak długopisy, cienkopisy, ołówki, pióra, pisaki, dziurkacze, gumki do mazania, kleje w sztyfcie, kalkulatory, koperty, linijki, notesy, zeszyty, pinezki, płyty CD i DVD, segregatory, papier do drukarek i telefaksów, spinacze, tonery i tusze do drukarek. Szczegółowy opis oraz zakres rzeczowy zadania określają załączniki do SIWZ.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru kserograficznego będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 zł. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę ryczałtową brutto (PLN) za cały asortyment. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-06 15:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W zamówieniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, a w szczególności wykażą, że: a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, przynajmniej jedną podobną dostawę polegającą na dostawie materiałów biurowych. Suma wszystkich wykonanych dostaw powinna dotyczyć kwoty co najmniej 500.000 złotych. b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają: polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów, których wykaz został określony w części IV SIWZ lub punkcie poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 Pzp – wg zał. nr 3; b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie – wg załącznika nr 4. d) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wy-konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od dnia zamknięcia licytacji. .

IX. Termin wykonania zamówienia

sukcesywnie do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zikit.krakow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wg załącznika do pobrania ze strony zamawiającego

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

W sprawach formalnych proszę dzwonić tel. (012) 616-71-34

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-06 15:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-16 15:57:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-05 16:01:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła