Licytacja L-49-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-49-2009 - Dostawa monitorów LCD

Dane zamawiającego

JG, US Widzew
Papiernicza 7
92-312, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

1234567

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-19 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

250 szt.monitorów LCD 19"

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

abcd

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

abcd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-11 09:19:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

abcd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

abcd

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

a@bcd

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

abcd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

abcd

Informacje o wadium:

1000 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-11 09:19:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-13 09:29:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła