Licytacja L-5-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-5-2010 - k2

Dane zamawiającego

Krzysztof Kisiel, Powiat Puławski
Królewska 19
24-100, Puławy

Numer ogłoszenia w BZP:

333

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-08 11:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

3komp

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

kom

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

15000

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-02 10:44:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxx

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxx

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

15.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxx

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

xxx

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-02 10:44:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-02 10:45:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła